Sprzedaż - Działka
  • new apartment building

KIJEWKO

Sprzedaż - Działka 355.000 zł              355 PLN/m2
Nr 905936 1001 m2
355.000 zł

Atrakcyjna nieruchomość gruntowa przeznaczona do sprzedaży w dzielnicy Kijewko.
Uzbrojenie, sieć wodociągowa, szambo/oczyszczalnia , energia, gaz

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług.

Teren przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojąca lub bliźniaczą z dopuszczeniem usług budowanych.
Minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnego w granicach działki budowlanej to 65%.

Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:
1. Nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu z zastrzeżeniem pkt 2;
2. Obiekty budowlane lokalizuje się w odległości nie mniejszej niż 15,0 m od drzew.
3. Dopuszcza się lokalizowanie budynku na graniczy z terenem elementarnym D.B.5025.U;
4. Maksymalna wysokość zabudowy: dwie kondygnacje nadziemne, lecz nie więcej niż 10m.;
5. Maksymalna wysokość zabudowy tymczasowej nie więcej niż 4 m;
6. Budynki mieszkalne kryte dachami stromymi; dla garaży wolnostojących i obiektów gospodarczych dopuszcza się dachy o dowolnej geometrii;
7. Nową zabudowę mieszkaniową sytuuje się w odległości powyżej 50,0 m od granic cmentarza;
8. Maksymalna powierzchnia zabudowy: 25 % powierzchni działki budowlanej;
9. Fragment terenu objęty strefą W III ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych; obowiązują rygory określone w & 6 ust. 3 pkt 10.
10. Do czasu realizacji ul. Nowy Zjazd i nowego przebiegu ul. Świętochowskiego dopuszcza się funkcjonowania istniejącego odcinka.

Zapraszamy na prezentację.

Szczegóły

  • ► Gaz: TAK
  • ► Prąd: TAK
  • ► Woda: TAK
  • ► Szambo: TAK
  • ► Rodzaj działki: BUDOWLANA
  • ► Data wprowadzenia: 2020-10-13 10:20:45

Krzysztof Wala


  • Telefon kom. : 530 655 644


Więcej

KONTAKT

Loading...
facebook